دعای بیهوده و دشمنان ایمان

کتاب یوشع پر است از تمثیل‌هایی که به ما می‌آموزد چگونه بر دشمنان ایمان خود غلبه کنیم. اولین دشمن ایمان ما، دنیا است که اریحا آن را به تصویر کشیده است. دشمن دوم، که موجب شکست اسرائیل شد، شهوت ماست. مردم جبئون با فریب قوم اسرائیل، با آنها پیمان بستند. شیطان به همین صورت ما را فریب می‌دهد و دشمن سوم ماست. یوشع از قوم خود این درخواست سخت را کرد تا با پیمان بستن با خدا ایمان خود را محافظت کنند.

دروس صوتية :

Back to: لاويان – يشوع

Comments are closed.