به دست آوردن وعده ها

ايمان چيست؟ ایمان چگونه عمل می‌کند؟ کتاب یوشع شانزده تصویر برای نشان دادن ایمان ارائه می‌دهد. خدا گاهی ایمان شما را آزمایش می‌کند اما مطمئن باشید او شما را جایی نمی برد که لطف او نتواند شما را حفظ کند. اگر می‌دانید خدا شما را برای انجام کاری راهنمایی می‌کند، آن را انجام دهید. برنامه او همیشه برنامه درستی است. یوشع به ما می‌آموزد که ایمان عملی است. وقتی ایمان راه می‌رود، کار انجام می‌دهد و وقتی ایمان کار می‌کند، در جنگ‌های زندگی پیروز می‌شود.

دروس صوتية :

Back to: لاويان – يشوع

Comments are closed.