پیغامهای بیشتری از موسی

موعظه‌های موسی درباره پاسخ ما به فضل خدا و درباره ارتداد و درباره کسانی که به فضل خدا پاسخ نمی‌دهند، نکاتی را به ما می‌آموزد. موسی در فرمان دهم این موعظه را می‌کند که خدا اولین اولویت در زندگی ماست و در مورد بخشش به فقیر صحبت می‌کند. وی پیام بسیار محکمی در مورد منع خداوند در خصوص علوم سری، پیشگویی آینده، برقراری ارتباط با مردگان و استفاده از جادوی سیاه دارد. او همچنین در مورد پیامبر کشیش و پادشاهی که روزی خواهد آمد و آنها را نجات می‌دهد سخنانی گفت.

دروس صوتية :

Back to: لاويان – يشوع

Comments are closed.