افکار مسیحی

بسیاری از مثل‌های عیسی به ما می‌آموزد که چگونه به تعالیم او نزدیک شویم و در برابر آموزه‌های او چه پاسخی داشته دهیم. عیسی از استعاره‌های زندگی معمول و روزمره استفاده می‌کند که شنوندگان او آنها را می‌فهمند. با این حال بیشتر رهبران مذهبی تعالیم او را رد می‌کردند و با کار او مخالفت می‌کردند. عیسی با استعاره‌ها و تصاویر، مانند شراب جدید در مشک شراب جدید یا مصالح جدید برای اصلاح لباس، به ما نشان می‌دهد که چگونه کلام او را بشنویم و از آن اطاعت کنیم. مقصود تعالیم عیسی برای تغییر ذهن، زندگی و ارزشهای ما است.

دروس صوتية :

Back to: لوقا و یوحنا

اترك تعليقاً