یادآوری معجزات

در کتاب تثنیه و در موعظه‌های موسی، تأکید سختی بر اهمیت اطاعت از کلام خدا وجود دارد. وقتی اسرائیل از قوانین خدا پیروی کردند، خدا هم به آنها را برکت داد. وقتی آنها از قوانین خدا پیروی نکردند، از نعمت‌های خداوند بی‌بهره شدند. در یکی از موعظه‌های آخر موسی، او به ما می‌گوید خدا به این دلیل به ما برکت نمی‌دهد چون خوب هستیم. خدا به ما را برکت می‌دهد چون که خودش خوب است و ما را دوست دارد. لطف یعنی همین.

دروس صوتية :

Back to: لاويان – يشوع

Comments are closed.