ثروتمند ، فقیر ، گدا ، دزد

عیسی دو مثال بیان می‌کند که با نام‌های «مباشر ناعادل» و «مرد ثروتمند و ایلعازَر» معروف هستند اما بسیاری از اوقات در مورد آنها سوء تفاهم وجود دارد. حداقل دو کاربرد برای این مثل‌ها وجود دارد. اول اینکه، در این زندگی، ما فقط مباشر یا مدیر نعمت‌هایی هستیم که خداوند به ما داده است و باید خردمندانه از آنها برای ابدیت استفاده کنیم. ثانیاً، ما باید مردم این دنیا را همانند گوسفند گمشده، سکه گمشده یا پسران گمشده ببینیم و اجازه دهیم مسیح از طریق ما به این افراد دست یابد.

دروس صوتية :

Back to: لوقا و یوحنا

Comments are closed.