مردم را صید کنید

عیسی مأموریت خود را در لوقا فصل چهار اعلام می‌کند، آن را در فصل پنجم اثبات می‌کند، و در بقیه کتاب به روش مأموریت خود می‌پردازد. عیسی به طور مداوم شاگردان خود را تعلیم و آموزش می‌داد و دیگران را دعوت می‌کرد تا در مأموریتش با او شریک شوند. اولین مثال، استخدام شمعون یا پطرس برای پیروی و ماهیگیری برای مردم بود. عیسی مأموریت خود را با سه مثال شرح می‌دهد: چوپانی که گوسفندان گمشده خود را جستجو می‌کند، زنی که یک سکه گمشده را جستجو می‌کند، و پدری که یک پسر گمشده را جستجو می‌کند.

دروس صوتية :

Back to: لوقا و یوحنا

Comments are closed.