فشار

در کتاب اعداد، عظمت، فرسودگی و گناه موسی را می‌بینیم که مانع از ورود وی به سرزمین موعود شد. حتی بندگان بزرگ خدا هم ممکن است از نظر جسمی، عاطفی و روحی به آخر برسند. خستگی خلق خدا بخاطر خدمت به او امری طبیعی است، اما ما نباید از خدمت به خداوند خسته شویم. اگر احساس می‌کنید فرسوده شده‌اید، پس نه تنها در گروه خوبی هستید، بلکه در دستان خوبی هستید.

دروس صوتية :

Back to: لاويان – يشوع

Comments are closed.