افکار باشکوه

تأکیدات اصلی و هدف انجیل‌ها، آشکار کردن پیام خدا و ارائه راه‌حل او برای مشکلات ماست. ما خود را از خدا جدا کرده‌ایم و این جدایی باید به آشتی منجر شود. عیسی، بزرگترین وحی حقیقت در جهان که تاکنون الهام شده است، یک وسواس باشکوه داشت، و آن انجام کاری بود که پدرش او را برای انجام آن فرستاد. در انجیل‌ها اعلام می‌شود: عیسی آمد تا زمینه آمرزش گناهان ما شود و ما را با خدا آشتی دهد!

دروس صوتية :

Back to: عهد جدید مقدمه: متی

اترك تعليقاً