هدف کتاب مقدس

می‌توانید بفهمید کتاب مقدس چگونه بوجود آمده و چرا خدا آن را به ما اعطا کرده است. کل کتاب مقدس چهار هدف اصلی دارد و همه آنها به عیسی اشاره می‌کنند. این چهار هدف عبارتند از: (1) معرفی عیسی مسیح به عنوان ناجی و رهایی‌بخش جهان (2) فراهم آوردن زمینه تاریخی برای ظهور عیسی مسیح (3) هدایت کافران برای ایمان آوردن به عیسی و (4) به مومنان نشان دهد خدا می‌خواهد مومنان چگونه زندگی کنند.

دروس صوتية :

Back to: پيدايش – سفر خروج

Comments are closed.