بیانیۀ مسیح

لوقا انجیلی است که مورد علاقه بسیاری از مردم است زیرا بر انسانیت عیسی به عنوان بشر خدا تأکید می‌کند. در این انجیل، شفقت مسیح و چگونگی شناسایی او به ما نشان داده شده است. مشهورترین مثل‌های عیسی، مانند داستان پسر ولخرج و سامری نیکوکار، فقط در انجیل لوقا دیده می‌شوند. لوقا بیش از سایر نویسندگان انجیل درباره تولد با ما سخن می‌گوید. و لوقا بیانیه مسیح – اعلامیه صریح در خصوص مأموریت خود – را به عنوان نکته اصلی در خدمات مسیح در اختیار ما قرار می‌دهد.

دروس صوتية :

Back to: لوقا و یوحنا

Comments are closed.