دعوت به تعهد

برخی از دشوارترین کلماتی که مسیح گفته است در متی 21 دیده می‌شود که در آن عیسی به رهبران مذهبی اعلام می‌کند که چون آنها ثمره پادشاهی را ارائه نمی‌کنند، پادشاهی را از آنها گرفته و به مردمی می‌دهد که ثمربخش باشند. عیسی به شاگردان خود می‌آموزد كه قلبی خدمتکار داشته باشند و متعهد شوند كه به هر قیمتی از او پیروی كنند. این رفتار بنده و تعهد بنیادی هنوز هم در مورد پیروان او صدق می‌کند.

دروس صوتية :

Back to: عهد جدید مقدمه: متی

اترك تعليقاً