درک مفهوم قربانی

کتاب لاویان، که کتاب راهنمای کشیشان است، توضیح می‌دهد که چگونه تمام اعمال کشیشی لاوی برای یادگیری قداست و تقدیس به مردمی است که در خدمت خداوند هستند. قلب این کتاب در فصل‌های 11-22 مشاهده می‌شود، جایی که تقدیس قوم خدا در آن توضیح داده شده است. خیمه عبادت و کشیش‌هایی که در آنجا دعا می‌کردند پیام خداوند به تمام جهان بود که قوم برگزیده خدا یک قوم مقدس هستند زیرا خدای آنها مقدس است.

دروس صوتية :

Back to: لاويان – يشوع

Comments are closed.