مقررات خدمت

خیمه در بیابان و جایی بود که خدا در آن اقامت گزیده و گناهکاران می‌توانستند به آنجا بیایند تا آمرزیده شوند و با خدا آشتی کنند. کتاب مقدس می‌گوید بدن‌های ما معبد خدا هستند. ما باید اولین معبد عبری را بشناسیم تا بفهمیم خدا در حال حاضر در درون ما چه می‌کند. آن معبد اول درباره پرستش، درباره عیسی و معجزه مسیحیان که هر روز با آن زندگی می‌کنند به ما تعلیم می‌دهد: مسیح درون ماست.

دروس صوتية :

Back to: لاويان – يشوع

Comments are closed.