خیمه پرستش

فهم کتاب لاویان دشوار است. در این درس اطلاعاتی در مورد نمادهای پیرامون خیمه پرستش و چگونگی قرار گرفتن هر نماد در آنجا کسب خواهیم کرد تا به خلق خدا در درک رابطه افراد با خدا و مسیح موعود و نیز کاری که مسیح بر روی صلیب در کالواری انجام خواهد داد کمک شود. هر اسبابی به رهایی‌بخش موعود یعنی عیسی مسیح اشاره دارد.

دروس صوتية :

Back to: لاويان – يشوع

Comments are closed.