مأموریت شخص متعهد

دوازده شاگرد عیسی به مدت سه سال از نزدیک او را تبعیت می‌کردند. او شاگردان یا رسولانی را تربیت کرد تا مژده نیکو یعنی پیام نجات را به جهان برسانند. رسولان برای تبلیغ انجیل فرستاده شدند: مرگ فداکارانه عیسی برای آمرزش گناهان، معاد و معراج او و اعتبار دادن به پادشاهی خدا از طریق نشانه‌ها و شگفتی‌ها. ما نیز باید باایمان باشیم تا وقتی انجیل را به جهانیان معرفی می‌کنیم، بخاطر مسیح به جهان خود برسیم.

دروس صوتية :

Back to: عهد جدید مقدمه: متی

اترك تعليقاً