مقررات الهی و ارزشهای عمودی

اگر ندانیم چگونه دعا کنیم، نمی‌توانیم زندگی مسیحی داشته باشیم. به همین دلیل عیسی تعالیم خود را در مورد آداب معنوی دعا برای ما شرح می‌دهد. شاید اگر بیشتر دقت کنیم «دعای پروردگار» را باید «دعای شاگردان» بنامیم. عیسی قول می‌دهد خدایی كه در نهان است، دعاهای خالصانه ما را در خلوت گرامی می‌دارد و به آنها پاسخ می‌دهد. عیسی هفت عرض‌حال عنوان می‌کند: سه مورد از آن این است که در هر زمینه زندگی خدا را در اولویت قرار دهید و سپس چهار مورد که برای نیازهای شخصی ما است.

دروس صوتية :

Back to: عهد جدید مقدمه: متی

اترك تعليقاً