خدایی که مسئول هست

یوسف توسط برادرانش به بردگی فروخته شد، با وی بدرفتاری کردند و شرایط سختی را پشت سر گذاشت، اما هرگز ایمان خود را به خدا از دست نداد. پاسخ محبت‌آمیز او این بود، شما قصد آسیب رساندن به من را داشتید، اما خدا از این اتفاق قصد خیرخواهی برای من داشت که انجام کاری است که اکنون انجام شده است یعنی نجات جان توده مردم. یوسف در مورد مشیت خدا به ما می‌آموزد و آنچه را در کتاب رومیان 8:28 اعلام شده است تأیید می‌کند که هیچ وضعیتی وجود ندارد که خدا نتواند در آن گشایش ایجاد کند و از آن خیر ببخشد.

دروس صوتية :

Back to: پيدايش – سفر خروج

Comments are closed.