نگاه به درون، نگاه به اطراف و نگاه به بالا

در بخشی که به دنبال بخش خوشابحال‌ها می‌آید، عیسی از شاگردان خود می‌خواهد که به اطراف خود نگاه کنند و در مهمترین روابط خود که شامل روابط با دشمنان می‌شود این موعظات را بکار ببندند. در فصل 6 او به شاگردانش می‌گوید که به بالا نگاه کنند و آداب معنوی و ارزش‌های یک شاگرد اصیل را مد نظر قرار دهند. عیسی شاگردانش را دعوت می‌کند تا برای رضای خدا زندگی کنند و به خدا اجازه دهند خدا آنها را بخشی از راه‌حل خود برای نیازهای جهان قرار دهد.

دروس صوتية :

Back to: عهد جدید مقدمه: متی

اترك تعليقاً