بهترین کتابها در کتاب مقدس

چهار کتاب اول عهد جدید انجیل‌ها نامیده می‌شوند، که به معنای مژده‌های نیکو است. هدف اصلی این کتب، معلوم نمودن نقشه ابدی خداست: رهایی و نجات بشر منحرف. از این کتب اغلب به عنوان زندگینامه یاد می‌شود: از طریق انجیل‌ها ما بینشی جامع درباره زندگی مردی به دست می‌آوریم که فقط 33 سال زندگی کرد، اما بیش از هر انسان دیگری تاریخ جهان ما را تحت تأثیر قرار داد. انجیل‌ها حضرت عیسی را مسیح می‌نامند که بزرگترین وحی خدا درباره حقیقت است.

دروس صوتية :

Back to: عهد جدید مقدمه: متی

اترك تعليقاً