موعظه سر کوه

موعظه سر کوه

موعظه سر کوه یکی از مهمترین گفتارهای عیسی و یکی از بنیادی ترین تعالیم وی قلمداد می شود که اصل تعالیم عیسی را در خود جای داده است. حتی بسیاری از غیر مسیحیان معتقدند که این موعظه یکی از مهمترین پیامهایی است که تاکنون تعلیم داده شده است. شايد هيچ بخشی از كتاب مقدس به اندازه اين تعاليم که در متی فصل‌های ۵-۷ آمده، نقل شده اما کمتر بدرستی درک شده است.

بسیاری عیسی را به دلیل تعالیم، موعظه ها و شفاهای او پیروی می کردند. او هنگامی كه جمعیتی در نزدیكی دریاچه جلیل در اطراف او جمع شده بودند، موعظه سر کوه را ایراد كرد. او به بالای کوهی رفت و برخی از شاگردان خود را دعوت کرد تا همراه او بروند. با این کار، جمعیت به دو گروه تقسیم شدند: آنهایی که در پایین کوه بودند و نماینده همه مشکلات بشریت و گروهی که در بالا بودند و می خواستند بخشی از راه حل عیسی برای این مشکلات باشند. عیسی شروع به آموزش و تعلیم پیروان خود کرد تا آنها با پیام او و با قدرت او به جهان بروند.

بسیاری از مردم به دلیل تعالیم، موعظه ها و شفا دادن عیسی از او پیروی می کردند. او هنگامی كه جمعیتی در نزدیكی دریاچه جلیل در اطراف او جمع شده بودند، موعظ سر کوه را ایراد كرد. او به بالای کوهی رفت و برخی از شاگردان خود را دعوت کرد تا همراه او بروند. با این کار، جمعیت به دو گروه تقسیم شدند: آنهایی که در پایین کوه بودند و نماینده همه مشکلات بشریت بودند و گروهی که در بالا بودند و می خواستند بخشی از راه حل او برای مشکلات باشند. عیسی شروع به آموزش و تعلیم پیروان خود کرد تا آنها بتوانند با پیام او و با قدرت او به جهان بروند.

Lessons

درس های موجود:

خادمین تسلی شمار

Author: farsi@auth

پارسا یی استثنایی

Author: farsi@auth

کانالهای محبت

Author: farsi@auth

خادمین صلح

Author: farsi@auth

صلح دهندگان جفا دیده

Author: farsi@auth

خصوصیات و فرهنگ

Author: farsi@auth

نمک و نور

Author: farsi@auth

شریعت خدا و برادر شما

Author: farsi@auth

شباهت به خدا

Author: farsi@auth

انضباط روحانی دعا

Author: farsi@auth

بخشش و روزه

Author: farsi@auth

ارزش های روحانی

Author: farsi@auth

ارزشهای پادشاهی

Author: farsi@auth

باشگاه اول خودم

Author: farsi@auth

آمدن و رفتن شاگردان

Author: farsi@auth

تصمیم برای عیسی

Author: farsi@auth

Comments are closed.