لاويان – يشوع

لاويان – يشوع

لاویان تا یوشع روایت سرگردانی اسرائیل در بیابان را ادامه می دهد. این برهه، دوره قابل توجهی در تاریخ اسرائیل است زیرا در طول این زمان است که خداوند بنی اسرائیل را به عنوان قوم خدا بر می گزیند. قانون خدا و همچنین دستورالعمل هایی در مورد نحوه مناسب عبادت، در بیابان به مردم اسرائیل داده شده است. درک برخی از دستورالعمل ها دشوار است اما همه آنها نقشی نمادین دارند و از طرف خداوند صادر شده اند تا به مردم در درک بهتر او و همچنین نقش مسیح که در آینده خواهد آمد، کمک کنند.

این روایت با بیان اینکه سرگردانی بنی اسرائیل به پایان رسیده است، پایان می یابد. آنها وارد سرزمینی می شوند که خداوند به آنها وعده داده است و باید دشمنان خدا را که در آن ساکن هستند، بیرون کنند. اعتماد و توکل یهودیان به خداوند و این تفکر که تنها با تکیه بر قدرت و خرد خود، می توانند به پیروزی برسند، موجب می شود مجموعه ای از پیروزی ها و شکست ها برای آنها اتفاق بیفتد.

Lessons

درس های موجود:

مقررات خدمت

Author: farsi@auth

درک مفهوم قربانی

Author: farsi@auth

مرحلۀ تصمیم گیری

Author: farsi@auth

تمثیلهای جالب

Author: farsi@auth

فشار

Author: farsi@auth

بزرگ کردن فرزندان

Author: farsi@auth

یادآوری معجزات

Author: farsi@auth

به دست آوردن وعده ها

Author: farsi@auth

Comments are closed.