ايوب – غزلی از غزلها

ايوب – غزلی از غزلها

کلام خدا شامل پنج کتاب منظوم است که به آنها “كتابهای حکمت” یا “حکمت” نیز گفته می شود: ایوب، مزامیر ، امثال، جامعه و غرل غرل ها. در این کتابها، خداوند در هنگام رنج بردن (ایوب)، پرستش (مزامیر) ، روبرو شدن با تصمیمات زندگی (امثال) ، شک و تردید (جامعه) و بیان خصوصیات ازدواج (غرل غرل ها) با قلب قومش صحبت می کند. خواسته خدا این است که ما از درون تغییر پیدا کنیم، این کتاب ها در مورد حوزه های شخصی زندگی صحبت می کنند و راهنمای چگونگی زندگی خداپسندانه هستند.

Lessons

درس های موجود:

قلبهای دردمند

Author: farsi@auth

او مرا می خواباند

Author: farsi@auth

راه حل تنش

Author: farsi@auth

برکت بخشش

Author: farsi@auth

بچشید و ببینید

Author: farsi@auth

حکمت سلیمان

Author: farsi@auth

آخرین پیغام سلیمان

Author: farsi@auth

عیسی مرا دوست دارد

Author: farsi@auth

Comments are closed.