غلاطيان – دوم تيموتا‍ئوس

غلاطيان – دوم تيموتا‍ئوس

این بخش بیشتر شامل نامه های پولس به کلیساهای مختلف در آسیای صغیر و همچنین افراد خاصی که با پولس در حال کشیشی بودند، می شود. این کتاب ها شامل ترکیبی از دستورالعمل و هشدار، ستایش و سرزنش هستند. موضوع اصلی این کتاب ها هدایت و سفارش به کلیسا است. كلیساهای جهان در مورد نحوه عملکرد کلیساها و اینکه چه کسانی از نظر معنوی صلاحیت هدایت و راهنمایی آنها را دارند، بسیار متكی به دستورالعملهای این كتاب ها هستند.

Lessons

درس های موجود:

انجیل معکوس شده

Author: farsi@auth

انجیلِ درو کردن

Author: farsi@auth

عطایا در مسیح

Author: farsi@auth

ردائی برای روابط

Author: farsi@auth

رفاقتِ انجیل

Author: farsi@auth

نسخه ای برای آرامش

Author: farsi@auth

اول مسیح

Author: farsi@auth

امید مبارک

Author: farsi@auth

شرح زمانی آمدن او

Author: farsi@auth

نقشه ای برای سازمان کلیسا

Author: farsi@auth

سه تجلی عیسی در کلیسا

Author: farsi@auth

Comments are closed.