داوران – استر

داوران – استر

داوران تا استر به بیان ادامه تاریخ اسرائیل پس از اتفاقات کتاب یوشع، می پردازد. پس از مرگ یوشع، یک سری داوران بر اسرائیل حکومت می کردند. این برهه زمانی در تاریخ اسرائیل به عنوان مارپیچی نزولی از نافرنامی خدا بیان می شود. بنی اسرائیل تحت تأثیر فرهنگ های مختلف بت پرستی در این سرزمین قرار می گیرند و سرانجام آنها با زاری از درگاه خداوند می خواهند که پادشاهی انسانی بر آنها حکومت کند. خدا این خواسته آنها را برآورده می کند با اینکه آنها اساساً خدا را به عنوان پادشاه خود نپذیرفته بودند. اولین پادشاه دچار ناکامی شد اما پادشاهان دوم و سوم اسرائیل – داوود و سلیمان – موفق ترین دوران تاریخ پادشاهی اسرائیل را می بینند، از جمله ساخت معبد خداوند در اورشلیم. پس از مرگ سلیمان، فرمانروایی اسرائیل به دو پادشاهی تقسیم می شود – پادشاهی شمالی و جنوبی. از اینجا داستان اسرائیل بیشتر درباره گناهان و نافرمانی مردم در برابر خداوند صحبت می کند تا اینکه هر دو پادشاهی توسط پادشاهی های دیگر تسخیر شوند و مردم تبعید می شوند. اما داستان به همین جا ختم نمی شود، خدا قومش را رها نمی کند و به عهد خود وفادار می ماند حتی با وجود اینکه بنی اسرائیل این کار را نکردند. کتابهای آخر این بخش، در مورد داستان وفاداری خداوند در تبعید و پرورش رهبرانی است که مردم را به سرزمینی که خدا وعده داده است، باز می گردانند.

Lessons

درس های موجود:

عذابهای ارتداد

Author: farsi@auth

هر کسی در جایگاه خودش

Author: farsi@auth

داستان نجات

Author: farsi@auth

یک داستان وارونه

Author: farsi@auth

پادشاهی خدا

Author: farsi@auth

خداوند می شنود

Author: farsi@auth

اطاعت مسح شده

Author: farsi@auth

برکت بخشش

Author: farsi@auth

سه حقیقت گناه

Author: farsi@auth

پادشاهان و انبیاء

Author: farsi@auth

پیشرفت و سقوط پادشاهی

Author: farsi@auth

چیزهای از قلم افتاده

Author: farsi@auth

آیات مشابه عهد قدیم

Author: farsi@auth

عجایب کار خدا

Author: farsi@auth

خصوصیات رهبری

Author: farsi@auth

Comments are closed.