هوزيا – ملاکی

هوزيا – ملاکی

این گروه‌بندی پیامبران به این معنا نیست که برخی از آن‌ها دارای اهمیت کمتری بودند. این توصیف تنها با توجه به طول کتاب آن‌ها بکار رفته. طول کتاب برخی از آنها کوتاه تر از پیامبران “بزرگ” است. پیامبران کوچک شامل زندگی پیامبران مختلف، از اقشار مختلف اجتماعی و در مناطق مختلف پادشاهی اسرائیل است که مانند پیامبران بزرگ، توسط خداوند انتخاب شدند تا پیام هشدار و آشتی خود را به قوم برگزیده خود برساند.

Lessons

درس های موجود:

روز خداوند و ملخها

Author: farsi@auth

تجربۀ ادوم

Author: farsi@auth

نبی متعصب

Author: farsi@auth

نبی سیاسی

Author: farsi@auth

راه حل نهایی خدا

Author: farsi@auth

ناحوم. که چی؟

Author: farsi@auth

مناظرۀ ابتکاری

Author: farsi@auth

اول خدا

Author: farsi@auth

اینک مکاشفه

Author: farsi@auth

حاضر جوابی

Author: farsi@auth

Comments are closed.