اشعيا – دانيال

اشعيا – دانيال

پیامبران اسرائیل مردانی بودند با پیشینه های گوناگون که برگزیده شدند تا از طرف خداوند سخن بگویند. انبیا مردم را تعلیم می دادند و بیشتر آنها در مورد عقوبت هایی كه نتیجه بی وفایی اسرائیل به عهد خود با خدا بود هشدار می دادند. در همه این هشدارها، در تاریک ترین روزهای قوم خدا، پیام رحمت خداوند و امید به او وجود دارد، یعنی لطف خداوند در بخشش و امید به مسیح آینده.

Lessons

درس های موجود:

آمدن و رفتن اشعیا

Author: farsi@auth

بیانیۀ مسیحا

Author: farsi@auth

جانشین رنجهای ما

Author: farsi@auth

یک سری گریه

Author: farsi@auth

مرثیه خوان اسارت

Author: farsi@auth

استخوانهای خشک

Author: farsi@auth

بابل ایمان می آره

Author: farsi@auth

Comments are closed.