عهد جدید مقدمه: متی

عهد جدید مقدمه: متی

چهار کتاب اول عهد جدید “انجیل ها” نامیده می شوند، که به معنای “خبر خوب” است. این کتب برای آشکار کردن برنامه ابدی خداوند برای رستگاری و نجات بشریت گمشده در جهالت، اساسی و مهم هستند. آنها را اغلب زندگینامه می نامند زیرا هر کدام از آنها داستان عیسی، تولد او، رسالت، مرگ و راستاخیز او را بازگو می کنند. خبر خوب انجیل ها این است که عیسی آمده است، او هم نجات دهنده است و هم پادشاه و مردم می توانند این واقعیت را بدانند زیرا خداوند او را پس از مرگ زنده کرده است. این بخش به طور خاص به طولانی ترین انجیل از این چهار انجیل یعنی انجیل متی، متمرکز است.

Lessons

درس های موجود:

افکار باشکوه

Author: farsi@auth

خدمات مسیح

Author: farsi@auth

راهکارهای منجی

Author: farsi@auth

پادشاهی تو بیاید

Author: farsi@auth

بحرانهای مسیح

Author: farsi@auth

عدالت رابطه ای

Author: farsi@auth

مأموریت شخص متعهد

Author: farsi@auth

پارسائی کامل

Author: farsi@auth

دعوت به تعهد

Author: farsi@auth

Comments are closed.