اول ودوم قرنتيان

اول ودوم قرنتيان

نامه های پولس به کلیسای قرنتیان به کلیسایی نوشته شده بود که او به خوبی می شناخت. او این نامه ها را نوشت تا مشكلاتی را كه در كليسا شنيده بود اصلاح كند و ایمان مؤمنان را هدایت و تصحیح کند. در این کتاب ها، درس های قابل توجهی برای کلیسا وجود دارد، مخصوصاً در مورد مائده خداوند و موهبت های معنوی.

Lessons

درس های موجود:

راهنمای ازدواج

Author: farsi@auth

همه چیز ها برای انسان

Author: farsi@auth

ماهیت مسح شدگی

Author: farsi@auth

هسته ی کاریزما

Author: farsi@auth

وظایف خادم

Author: farsi@auth

شفافیت خادم

Author: farsi@auth

برتری خادم

Author: farsi@auth

فیض بخشش

Author: farsi@auth

Comments are closed.