عبرانيان – مکاشفه

عبرانيان – مکاشفه

این بخش که گاهی “شاهکار مرموز” نامیده می شود، با کتاب عبرانیان آغاز می شود، کتابی که بیش از هر کتاب دیگری در کتب مقدس، عهد عتیق و عهد جدید را به هم پیوند می دهد. کتاب عبرانیان، عیسی مسیح را به عنوان مسیحی که در عهد عتیق پیشگویی شده است و به عنوان فرمانروایی که در عهد جدید آشکار شده و به عنوان پادشاه پادشاهانی که قرار است در آینده دوباره بیاید، معرفی می کند. این بخش همچنین شامل مواردی است که “رسائل کلی” نامیده می شوند. آنها “کلی” نامیده می شوند زیرا لزوماً خطاب به هیچ یک از کلیساها، شهرها یا افراد نیستند بلکه در کل برای کلیسا نوشته شده اند. آنها نیز مانند رساله های پولس حاوی دستورالعمل های بسیار ارزشمندی برای عملکرد مناسب و خداپسندانه کلیسا هستند. سرانجام، این بخش با کتاب مکاشفه خاتمه می یابد. بیشتر این کتاب متشکل از بینشی است که یوحنای رسول هنگام تبعید در پاتموس داشته است. خداوند این بینش را به یوحنا داد که می دانست در پایان همه چیز چه اتفاقی خواهد افتاد. کتاب مکاشفه پر از تخیل و نماد است و درک آن دشوار است؛ با این حال، این کتاب بسیار مهم است و مؤمنان را ترغیب می کند تا اطمینان داشته باشند که در پایان کار، خداوند بر دشمنان خود پیروز خواهد شد و قوم خدا برای همیشه با او زندگی خواهند کرد.

Lessons

درس های موجود:

بهتره باور کنید!

Author: farsi@auth

تمرکز بر ایمان

Author: farsi@auth

منبع و مراحل نجات

Author: farsi@auth

منبع و مراحل تقدیس شدن

Author: farsi@auth

سه مرحلۀ پطرس

Author: farsi@auth

الگوی ازدواج

Author: farsi@auth

روز باید طلوع کند

Author: farsi@auth

قطب نمای اطمینان

Author: farsi@auth

زبان نشانه های منجی

Author: farsi@auth

مأموریت رسول

Author: farsi@auth

Comments are closed.