خانواده و ازدواج

خانواده و ازدواج

این یک مطالعه موضوعی برای ازدواج یا افرادی است که قصد دارند به زودی ازدواج کنند. خداوند از تصویر عشق عیسی مسیح به کلیسای خود استفاده می کند تا عشقی را که شوهر باید به همسرش داشته باشد، مثال بزند. ما پیوندهای ازدواج را مطالعه خواهیم کرد: بنیان معنوی، ابزار ارتباطی، سازگاری، عشق، پویایی یکی بودن، درک و پیوند جنسی یک ازدواج به عنوان تجلی وحدت.

Lessons

درس های موجود:

گرۀ هفت گانۀ ازدواج

Author: farsi@auth

سازگاری و محبت

Author: farsi@auth

Comments are closed.