اعمال رسولان و رومیان

اعمال رسولان و رومیان

کتاب اعمال رسولان، با دعوت به اطاعت از فرمان بزرگ، شالوده، آغاز و کار کلیسا را ثبت می کند. منجی موعود – روح القدس – با نشانه هایی که هرگز مطابقت نیافته بودند، برای زندگی در میان مؤمنان وارد شد. کلیسای مسیح در طول این زمان گسترش زیادی یافت و به بخشهای زیادی از جهان شناخته شده در آن زمان رسید. کتاب رومیان شاهکار الهیاتی پولس است. پولس آموزه اساسی پارسا شمردگی را پایه گذاری می کند، یعنی عملی که خداوند با کار عیسی مسیح با ناصالحان کاملاً با عدالت و درستی رفتار می کند.

Lessons

درس های موجود:

الگو های پنتیکاست

Author: farsi@auth

چگونه شاگرد بسازیم؟

Author: farsi@auth

پنتیکاست شخصی پولس

Author: farsi@auth

موعظۀ پولس

Author: farsi@auth

الگو های پولس

Author: farsi@auth

دیگر چه!

Author: farsi@auth

Comments are closed.