عهد قدیم درس 1 /کتاب مقدس چیست ؟

معرفی برنامه / به دانشکدۀ کوچک کتاب مقدس خوش آمدید / امروز ما سری برنامه های جدیدی رو شروع میکنیم […]

هدف کتاب مقدس

متن ورودی: به دانشکدۀ کوچک کتاب مقدس خوش آمدید / امروز ما درس مخصوص خودمون رو ادامه میدیم که برای […]

چگونه کتاب مقدس رو مطالعه کنیم عهد قیم قسمت

متن ورودی : ه دانشکدۀ کوچک کتاب مقدس خوش آمدید . آیا واقعا ً میخواهید کتاب مقدس رو تحصیل کنید […]